Bändikämpät
TiliKonsilo - Taloushallinnon järkivalintoja rennolla meiningillä

Tietosuojaseloste.

Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU-asetusnumero 2016/679).

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tämä tietosuojapolitiikka määrittelee, mitä henkilökohtaisia tietoja keräämme sinulta ja miten käytämme näitä tietoja. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa.

TiliKonsilo on talouden asiantuntija, joka auttaa yrityksiä taloushallintopalveluja tuottamalla. Henkilötietoja käsitellään TiliKonsilon liiketoiminnan suorittamiseksi, mahdollisten asiakkaiden ja asiakkaiden suostumuksella.

Tämä tietosuojalauseke on yleinen kuvaus TiliKonsilon tietosuojaan liittyvistä periaatteista ja käytännöistä.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sovellettavien tietosuojasta annettujen lakien mukaisesti TiliKonsilo Oy:tä (jäljempänä ”TiliKonsilo” tai ”me”). TiliKonsilo on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan tätä Tietosuojapolitiikkaa sekä sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Palvelut, joita TiliKonsilo tarjoaa kutsutaan jäljempänä ”Palveluiksi”.

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

TiliKonsilo Oy
Satamatie 37
37800 Akaa
040 733 9143

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeuttavat perusteet

Toiminnassaan TiliKonsilo ja sen työntekijät pitävät tiiviisti yhteyksiä yhteistyökumppaneihin, muihin sidosryhmiin ja asiakkaisiinsa. TiliKonsilo palvelee asiakkaitaan ja muita sidosryhmiään tarjoamalla tietoa kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja verotuksesta sekä niihin liittyvistä mahdollisuuksista, muusta toiminnastaan sekä palveluista. Kaikki tämä edellyttää henkilötietojen käsittelyä ja henkilörekistereiden muodostamista ja ylläpitämistä. Henkilötietoja myös profiloidaan suuntaamalla täsmällisempää informaatiota eri ryhmille, esimerkiksi markkinoinnin keinoin.

TiliKonsilon lähtökohtana on ihmisten perusoikeuksien kunnioittaminen ja yksityisyyden suoja henkilötietoja käsiteltäessä, läpinäkyvyys, laillisuus, tietojen minimoiminen ja rekisteröidyn oikeuksien turvaaminen.

Henkilön tietojen käsitteleminen tai rekisteriin liittäminen voi tapahtua suostumuksen, sopimuksen tai lakisääteisen velvoitteen perusteella. Tällöin TiliKonsilon ja rekisteröidyn välillä on asiakas- tai muu merkityksellinen suhde, joka oikeuttaa henkilötietojen käsittelemisen osapuolten välisen kommunikaation mahdollistamiseksi.

TiliKonsilo katsoo tärkeäksi levittää tietoa toiminnastaan asiakkailleen, yhteistyökumppaneilleen ja muille sidosryhmilleen, sekä palvella yrittäjyyden liiketoimintakenttää. Edellä mainittujen henkilöryhmien välinen tarkoituksenmukainen tiedonvaihto ja yhteydet ovat välttämättömiä TiliKonsilon toiminnalle.

Tietosuoja-asetuksen lisäksi Suomen tietosuojalaissa säädetään vastaavista henkilötietojen käsittelyn perusteista. Kaikissa tapauksissa TiliKonsilo pitää tärkeänä, että henkilötietojen käsittely ja siihen liittyvä käyttötarkoitus on ilmeinen. Vain tarpeellisia henkilötietoja käsitellään ja rekisteröidään niiden käyttötarkoituksen mukaiseksi ajaksi.

Mitä tietoja kerätään

Yllä mainittujen TiliKonsilon tehtävien hoitamisen myötä TiliKonsilolle kerääntyy mm. seuraavanlaisia henkilötietoja:

1. Henkilön TiliKonsilo antamat tiedot

2. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Mikäli et hyväksy tämän tietosuojalausekkeen mukaisia käytäntöjä, emme suosittele, että luovutat henkilötietojasi. Tässä tapauksessa voit käyttää oikeuksiasi vaatia tietojasi oikaistavaksi tai poistettavaksi.

Miten henkilötietoja kerätään

Tiedot ovat joko rekisteröidyn itsensä antamia, toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa saatuja ja kerättyjä, dokumentoinnin yhteydessä tallentuneita ja eri julkisista lähteistä hankittuja.

Rekisteriaineisto henkilötietoineen karttuu myös asiakasviestinnän ja projektinhallinnan yhteydessä.

Miten henkilötietoja säilytetään

Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. Tietoja säilytetään suojatuilla palvelimilla, joihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on rajoitettu ja tarvepohjainen.

TiliKonsilolla on voimassa olevat yhteistyösopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä takaa henkilötietojen tietoturvallisen ja asiallisen käytön myös niissä tilanteissa, että yhteistyökumppaneilla on pääsy henkilötietoihin, esimerkiksi verkkosivustojen kävijäanalytiikkaan.

TiliKonsilo säilyttää henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietojen tarkistus

Henkilöllä on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on kerätty. Henkilöillä on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti lähettämällä pyyntö kirjallisesti osoitteeseen TiliKonsilo Oy, Satamatie 37, 37800 Akaa.

Henkilö voi kieltää TiliKonsiloa käyttämästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. TiliKonsilo voi kuitenkin edelleen lähettää hänelle palveluja koskevia ilmoituksia, esimerkiksi tietoja muutoksista tai palveluiden vika- ja häiriötilantilanteista.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

TiliKonsilo kehittää toimintaansa jatkuvasti. Muutokset tietosuojalausekkeeseen ovat mahdollisia. Muutoksia voidaan tehdä ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Kerromme päivityksistä tämän tietosuojalausekkeen alussa.

toteutus Mainostoimisto Adbar